جدول ابعاد فلنج گلودار از کلاس 150 تا 2500

 • 1/2
 • 3/4
 • 1
 • 1/4 1
 • 1/2 1
 • 2
 • 1/2 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 8
 • 10
 • 12
 • 14
 • 16
 • 18
 • 20
 • 24

 

ANSI B16.5 - 2013

"Welding Neck Flange 1/2


کلاس 150 300 600,400 1500,900 2500
D-قطر خارجی 90 95 95 120 135
سنتر سوراخ-W 60.3 66.7 66.7 82.6 88.9
d-قطر سوراخ (اینچ) 5/8 5/8 5/8 7/8 7/8
B1-قطر داخلی 15.8 15.8 یادداشت 1 یادداشت 1 یادداشت 1
G-قطر پله آب بندی 34.9 34.9 34.9 34.9 34.9
A-قطر بالای گلو 21.3 21.3 21.3 21.3 21.3
t-ضخامت 9.6 12.7 14.3 22.3 30.2
T1-ارتفاع 46 51 52 60 73
X-قطر پایین گلو 30 38 38 38 43
تعداد سوراخ 4 4 4 4 4
ابعاد پیچ و مهره
سایز (اینچ) 1/2 1/2 1/2 3/4 3/4
ظول (سانتیمتر) 55 65 75 110 120

 

 

ANSI B16.5 - 2013

"Welding Neck Flange 3/4


کلاس 150 300 600,400 1500,900 2500
D-قطر خارجی 100 115 115 130 140
سنتر سوراخ-W 69.9 82.6 82.6 88.9 95.2
d-قطر سوراخ (اینچ) 5/8 3/4 3/4 7/8 7/8
B1-قطر داخلی 20.9 20.9 یادداشت 1 یادداشت 1 یادداشت 1
G-قطر پله آب بندی 42.9 42.9 42.9 42.9 42.9
A-قطر بالای گلو 26.7 26.7 26.7 26.7 26.7
t-ضخامت 11.2 14.3 15.9 25.4 31.8
T1-ارتفاع 51 56 57 70 79
X-قطر پایین گلو 38 48 48 44 51
تعداد سوراخ 4 4 4 4 4
ابعاد پیچ و مهره
سایز (اینچ) 1/2 5/8 5/8 3/4 3/4
ظول (سانتیمتر) 65 75 90 115 125

 

 

ANSI B16.5 - 2013

"Welding Neck Flange 1


کلاس 150 300 600,400 1500,900 2500
D-قطر خارجی 110 125 125 150 160
سنتر سوراخ-W 79.4 88.9 88.9 101.6 108
d-قطر سوراخ (اینچ) 5/8 3/4 3/4 1 1
B1-قطر داخلی 26.6 26.6 یادداشت 1 یادداشت 1 یادداشت 1
G-قطر پله آب بندی 50.8 50.8 50.8 50.8 50.8
A-قطر بالای گلو 33.4 33.4 33.4 33.4 33.4
t-ضخامت 12.7 15.9 17.5 28.6 35.0
T1-ارتفاع 54 60 62 73 89
X-قطر پایین گلو 49 54 54 52 57
تعداد سوراخ 4 4 4 4 4
ابعاد پیچ و مهره
سایز (اینچ) 1/2 5/8 5/8 7/8 7/8
ظول (سانتیمتر) 65 75 90 125 140

 

 

ANSI B16.5 - 2013

"Welding Neck Flange 1 1/4


کلاس 150 300 600,400 1500,900 2500
D-قطر خارجی 115 135 135 160 185
سنتر سوراخ-W 88.9 98.4 98.4 111.1 130.2
d-قطر سوراخ (اینچ) 5/8 3/4 3/4 1 1/8 1
B1-قطر داخلی 35.1 35.1 یادداشت 1 یادداشت 1 یادداشت 1
G-قطر پله آب بندی 63.5 63.5 63.5 63.5 63.5
A-قطر بالای گلو 42.2 42.2 42.2 42.2 42.2
t-ضخامت 14.3 17.5 20.7 28.6 38.1
T1-ارتفاع 56 64 67 7 89
X-قطر پایین گلو 49 54 54 52 57
تعداد سوراخ 4 4 4 4 4
ابعاد پیچ و مهره
سایز (اینچ) 1/2 5/8 5/8 7/8 7/8
ظول (سانتیمتر) 65 75 90 125 140

 

 

ANSI B16.5 - 2013

"Welding Neck Flange 1 1/2


کلاس 150 300 600,400 1500,900 2500
D-قطر خارجی 125 155 155 180 205
سنتر سوراخ-W 98.4 114.3 114.3 123.8 146.0
d-قطر سوراخ (اینچ) 5/8 7/8 7/8 1/8 1 1/8 1
B1-قطر داخلی 40.9 40.9 یادداشت 1 یادداشت 1 یادداشت 1
G-قطر پله آب بندی 73 73 73 73 73
A-قطر بالای گلو 48.3 48.3 48.3 48.3 48.3
t-ضخامت 15.9 15.1 22.3 31.8 44.5
T1-ارتفاع 60 67 70 83 111
X-قطر پایین گلو 65 70 70 70 79
تعداد سوراخ 4 4 4 4 4
ابعاد پیچ و مهره
سایز (اینچ) 1/2 3/4 3/4 1 1
ظول (سانتیمتر) 65 75 90 125 140

 

 

ANSI B16.5 - 2013

"Welding Neck Flange 2


کلاس 150 300 600,400 1500,900 2500
D-قطر خارجی 150 165 165 215 235
سنتر سوراخ-W 120.7 127.0 127.0 165.1 171.4
d-قطر سوراخ (اینچ) 3/4 3/4 3/4 1 1/8 1
B1-قطر داخلی 52.5 52.5 یادداشت 1 یادداشت 1 یادداشت 1
G-قطر پله آب بندی 92.1 92.1 92.1 92.1 92.1
A-قطر بالای گلو 60.3 60.3 60.3 60.3 60.3
t-ضخامت 17.5 20.7 25.4 38.1 50.9
T1-ارتفاع 62 68 73 102 127
X-قطر پایین گلو 78 84 84 105 95
تعداد سوراخ 4 8 8 8 8
ابعاد پیچ و مهره
سایز (اینچ) 5/8 5/8 5/8 7/8 1
ظول (سانتیمتر) 85 90 110 145 180

 

 

ANSI B16.5 - 2013

"Welding Neck Flange 2 1/2


کلاس 150 300 600,400 1500,900 2500
D-قطر خارجی 180 190 190 245 265
سنتر سوراخ-W 139.7 149.2 149.2 190.5 196.8
d-قطر سوراخ (اینچ) 3/4 7/8 7/8 1/8 1 1/4 1
B1-قطر داخلی 62.7 62.7 یادداشت 1 یادداشت 1 یادداشت 1
G-قطر پله آب بندی 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8
A-قطر بالای گلو 73.0 73.0 73.0 73.0 73.0
t-ضخامت 20.7 23.9 28.6 41.3 57.2
T1-ارتفاع 68 75 79 105 143
X-قطر پایین گلو 90 100 100 124 114
تعداد سوراخ 4 8 8 8 8
ابعاد پیچ و مهره
سایز (اینچ) 5/8 3/4 3/4 1 1/8 1
ظول (سانتیمتر) 90 100 120 160 195

 

 

ANSI B16.5 - 2013

"Welding Neck Flange 3


کلاس 150 300 600,400 900 1500 2500
D-قطر خارجی 190 210 210 240 265 305
سنتر سوراخ-W 152.4 168.3 168.3 190.5 203.2 228.6
d-قطر سوراخ (اینچ) 3/4 7/8 7/8 1 1/4 1 3/8 1
B1-قطر داخلی 77.9 77.9 یادداشت 1 یادداشت 1 یادداشت 1 یادداشت 1
G-قطر پله آب بندی 127 127 127 127 127 127
A-قطر بالای گلو 88.9 88.9 88.9 88.9 88.9 88.9
t-ضخامت 22.3 27.0 31.8 38.1 47.7 66.7
T1-ارتفاع 68 78 83 102 117 168
X-قطر پایین گلو 108 117 117 127 133 133
تعداد سوراخ 4 8 8   8 8
ابعاد پیچ و مهره
سایز (اینچ) 5/8 3/4 3/4 7/8 1/8 1 1/4 1
ظول (سانتیمتر) 90 110 125 145 180 220

 

 

ANSI B16.5 - 2013

"Welding Neck Flange 4


کلاس 150 300 400 600 900 1500 2500
D-قطر خارجی 230 255 255 275 290 310 355
سنتر سوراخ-W 190.5 200.0 200.0 215.9 235.0 241.3 273.0
d-قطر سوراخ (اینچ) 3/4 7/8 1 1 1/4 1 3/8 1 5/8 1
B1-قطر داخلی 102.3 102.3 یادداشت 1 یادداشت 1 یادداشت 1 یادداشت 1 یادداشت 1
G-قطر پله آب بندی 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2
A-قطر بالای گلو 114.3 114.3 114.3 114.3 114.3 114.3 114.3
t-ضخامت 22.3 30.2 35.0 38.1 44.5 54.0 76.2
T1-ارتفاع 75 84 89 86 114 124 190
X-قطر پایین گلو 135 146 146 152 159 162 165
تعداد سوراخ 8 8 8 8 8 8 8
ابعاد پیچ و مهره
سایز (اینچ) 5/8 3/4 7/8 7/8 1/8 1 1/4 1 1/2 1
ظول (سانتیمتر) 90 115 140 145 170 195 255

 

 

ANSI B16.5 - 2013

"Welding Neck Flange 5


کلاس 150 300 400 600 900 1500 2500
D-قطر خارجی 255 280 280 330 350 375 420
سنتر سوراخ-W 215.9 235.0 235.0 266.7 279.4 292.1 323.8
d-قطر سوراخ (اینچ) 7/8 7/8 1 1/8 1 3/8 1 5/8 1 7/8 1
B1-قطر داخلی 28.2 128.2 یادداشت 1 یادداشت 1 یادداشت 1 یادداشت 1 یادداشت 1
G-قطر پله آب بندی 185.7 185.7 185.7 1857 185.7 185.7 185.7
A-قطر بالای گلو 141.3 141.3 141.3 141.3 141.3 141.3 141.3
t-ضخامت 22.3 33.4 38.1 44.5 50.8 73.1 92.1
T1-ارتفاع 87 97 102 114 127 156 229
X-قطر پایین گلو 164 178 178 189 190 197 230
تعداد سوراخ 8 8 8 8 8 8 8
ابعاد پیچ و مهره
سایز (اینچ) 3/4 3/4 7/8 1 1/4 1 1/2 1 3/4 1
ظول (سانتیمتر) 95 120 145 165 190 250 300

 

 

ANSI B16.5 - 2013

"Welding Neck Flange 6


کلاس 150 300 400 600 900 1500 2500
D-قطر خارجی 280 320 320 355 380 395 485
سنتر سوراخ-W 241.3 269.9 269.9 292.1 317.5 317.5 368.3
d-قطر سوراخ (اینچ) 7/8 7/8 1 1/8 1 1/4 1 1/2 1 1/8 2
B1-قطر داخلی 154.1 154.1 یادداشت 1 یادداشت 1 یادداشت 1 یادداشت 1 یادداشت 1
G-قطر پله آب بندی 215.9 215.9 215.9 215.9 215.9 215.9 215.9
A-قطر بالای گلو 168.3 168.3 168.3 168.3 168.3 168.3 168.3
t-ضخامت 23.9 35.0 41.3 47.7 55.6 82.6 108.0
T1-ارتفاع 87 97 103 117 140 171 273
X-قطر پایین گلو 192 206 206 222 235 229 235
تعداد سوراخ 8 12 12 12 12 12 8
ابعاد پیچ و مهره
سایز (اینچ) 3/4 3/4 7/8 1 1/8 1 3/8 1 2
ظول (سانتیمتر) 100 120 150 170 190 260 345

 

 

ANSI B16.5 - 2013

"Welding Neck Flange 8


کلاس 150 300 400 600 900 1500 2500
D-قطر خارجی 345 380 380 420 470 485 550
سنتر سوراخ-W 298.5 330.2 330.0 349.2 393.7 393.7 438.2
d-قطر سوراخ (اینچ) 7/8 1 1/8 1 1/4 1 1/2 1 3/4 1 1/8 2
B1-قطر داخلی 202.7 202.7 یادداشت 1 یادداشت 1 یادداشت 1 یادداشت 1 یادداشت 1
G-قطر پله آب بندی 269.9 269.9 269.9 269.9 269.9 269.9 269.9
A-قطر بالای گلو 219.1 219.1 219.1 219.1 219.1 219.1 219.1
t-ضخامت 27.0 39.7 47.7 55.6 63.5 92.1 127.0
T1-ارتفاع 100 110 117 133 162 213 318
X-قطر پایین گلو 246 260 260 273 298 292 305
تعداد سوراخ 8 12 12 12 12 12 12
ابعاد پیچ و مهره
سایز (اینچ) 3/4 7/8 1 1/8 1 3/8 1 5/8 1 2
ظول (سانتیمتر) 110 140 170 190 220 290 380

 

 

ANSI B16.5 - 2013

"Welding Neck Flange 10


کلاس 150 300 400 600 900 1500 2500
D-قطر خارجی 405 445 445 510 545 585 675
سنتر سوراخ-W 362.0 387.4 387.4 431.8 469.9 482.6 539.8
d-قطر سوراخ (اینچ) 1 1/8 1 1/4 1 3/8 1 1/2 1 2 5/8 2
B1-قطر داخلی 254.6 254.6 یادداشت 1 یادداشت 1 یادداشت 1 یادداشت 1 یادداشت 1
G-قطر پله آب بندی 323.8 323.8 323.8 323.8 323.8 323.8 323.8
A-قطر بالای گلو 273.0 273.0 273.0 273.0 273.0 273.0 273.0
t-ضخامت 28.6 46.1 54.0 63.5 69.9 108.0 165.1
T1-ارتفاع 100 116 124 152 184 254 419
X-قطر پایین گلو 305 321 321 343 368 368 375
تعداد سوراخ 12 16 16 16 16 12 12
ابعاد پیچ و مهره
سایز (اینچ) 7/8 1 1/8 1 1/4 1 3/8 1 7/8 1 1/2 2
ظول (سانتیمتر) 115 160 190 215 235 335 490

 

 

ANSI B16.5 - 2013

"Welding Neck Flange 12


کلاس 150 300 400 600 900 1500 2500
D-قطر خارجی 485 520 520 560 610 675 760
سنتر سوراخ-W 431.8 450.8 450.8 489.0 533.4 571.5 619.1
d-قطر سوراخ (اینچ) 1 1/4 1 3/8 1 3/8 1 1/2 1 1/8 2 7/8 2
B1-قطر داخلی 304.8 304.8 یادداشت 1 یادداشت 1 یادداشت 1 یادداشت 1 یادداشت 1
G-قطر پله آب بندی 381.0 381.0 381.0 381.0 381.0 381.0 381.3
A-قطر بالای گلو 323.8 323.8 323.8 323.8 323.8 323.8 323.8
t-ضخامت 30.2 49.3 57.2 66.7 79.4 123.9 184.2
T1-ارتفاع 113 129 137 156 200 283 464
X-قطر پایین گلو 365 375 375 400 419 451 441
تعداد سوراخ 12 16 16 20 20 16 12
ابعاد پیچ و مهره
سایز (اینچ) 7/8 1/8 1 1/4 1 1/4 1 3/8 1 2 3/4 2
ظول (سانتیمتر) 120 170 205 220 255 375 540

 

 

ANSI B16.5 - 2013

"Welding Neck Flange 14


کلاس 150 300 400 600 900 1500 2500
D-قطر خارجی 535 585 585 605 640 750 ---
سنتر سوراخ-W 476..3 514.4 514.4 52 558.8 635.0 ---
d-قطر سوراخ (اینچ) 1/8 1 1/4 1 3/8 1 1/2 1  5/8 1  3/8 2  ---
B1-قطر داخلی یادداشت 1 یادداشت 1 یادداشت 1 یادداشت 1 یادداشت 1 یادداشت 1 ---
G-قطر پله آب بندی 412.8 412.8 412.8 412.8 412.8 412.8 ---
A-قطر بالای گلو 355.6 355.6 355.6 355.6 355.6 355.6 ---
t-ضخامت 33.4 52.4 60.4 69.9 85.8 133.4 ---
T1-ارتفاع 125 141 149 165 213 298 ---
X-قطر پایین گلو 400 425 425 432 451 495 ---
تعداد سوراخ 12 20 20 20 20 16 ---
ابعاد پیچ و مهره
سایز (اینچ) 1 1/8 1 1/4 1 3/8 1 1/2 1 1/4 2 ---
ظول (سانتیمتر) 135 180 210 235 275 405 ---

 

 

ANSI B16.5 - 2013

"Welding Neck Flange 16


کلاس 150 300 400 600 900 1500 2500
D-قطر خارجی 595 650 650 685 705 825 ---
سنتر سوراخ-W 539.8 571.5 571.5 603.2 616.0 704.8 ---
d-قطر سوراخ (اینچ)  1/8 1 3/8 1 1/2 1 5/8 1  3/4 1 5/8 2 ---
B1-قطر داخلی یادداشت 1 یادداشت 1 یادداشت 1 یادداشت 1 یادداشت 1 یادداشت 1 ---
G-قطر پله آب بندی 469.9 469.9 469.9 469.9 469.9 469.9 ---
A-قطر بالای گلو 406.4 406.4 406.4 406.4 406.4 406.4 ---
t-ضخامت 35.0 55.6 63.5 76.2 88.9 146.1 ---
T1-ارتفاع 125 144 152 178 216 311 ---
X-قطر پایین گلو 457 483 483 495 508 552 ---
تعداد سوراخ 16 20 20 20 20 16 ---
ابعاد پیچ و مهره
سایز (اینچ) 1 1/4 1 3/8 1 1/2 1 5/8 1 1/2 2 ---
ظول (سانتیمتر) 135 190 220 255 285 445 ---

 

 

ANSI B16.5 - 2013

"Welding Neck Flange 18


کلاس 150 300 400 600 900 1500 2500
D-قطر خارجی 635 710 710 745 785 915 ---
سنتر سوراخ-W 577.9 628.6 628.6 654.0 685.8 774.7 ---
d-قطر سوراخ (اینچ) 1/4 1 3/8 1 1/2 1 3/4 1  2 7/8 2 ---
B1-قطر داخلی یادداشت 1 یادداشت 1 یادداشت 1 یادداشت 1 یادداشت 1 یادداشت 1 ---
G-قطر پله آب بندی 533.4 533.4 533.4 533.4 533.4 533.4 ---
A-قطر بالای گلو 457.0 457.0 457.0 457.0 457.0 457.0 ---
t-ضخامت 38.1 58.8 66.7 82.6 101.6 162.0 ---
T1-ارتفاع 138 157 165 184 229 327 ---
X-قطر پایین گلو 505 533 533 546 565 597 ---
تعداد سوراخ 16 24 24 20 20 16 ---
ابعاد پیچ و مهره
سایز (اینچ) 1/8 1 1/4 1  3/8 1 5/8 1  7/8 1 3/4 2 ---
ظول (سانتیمتر) 145 195 230 275 325 495 ---

 

 

ANSI B16.5 - 2013

"Welding Neck Flange 20


کلاس 150 300 400 600 900 1500 2500
D-قطر خارجی 700 775 775 815 855 985 ---
سنتر سوراخ-W 635.0 685.8 685.8 723.9 749.3 831.8 ---
d-قطر سوراخ (اینچ) 1/4 1 3/8 1 5/8 1 3/4 1 1/8 2 1/8 3 ---
B1-قطر داخلی یادداشت 1 یادداشت 1 یادداشت 1 یادداشت 1 یادداشت 1 یادداشت 1 ---
G-قطر پله آب بندی 584.2 584.2 584.2 584.2 584.2 584.2 ---
A-قطر بالای گلو 508.0 508.0 508.0 508.0 508.0 508.0 ---
t-ضخامت بدون پله 41.3 62.0 699 88.9 108.0 177.08 ---
T1-ارتفاع 143 160 168 190 248 356 ---
X-قطر پایین گلو 559 587 587 610 622 641 ---
تعداد سوراخ 20 24 24 24 20 16 ---
ابعاد پیچ و مهره
سایز (اینچ) 1/8 1  1/4 1  1/2 1  5/8 1  ---
ظول (سانتیمتر) 160 205 240 285 350 540 ---

 

 

ANSI B16.5 - 2013

"Welding Neck Flange 24


کلاس 150 300 400 600 900 1500 2500
D-قطر خارجی 815 915 915 940 1040 1170 ---
سنتر سوراخ-W 749.3 812.8 812.8 838.2 901.7 990.6 ---
d-قطر سوراخ (اینچ) 3/8 1 5/8 1 7/8 1 2 5/8 2 5/8 3 ---
B1-قطر داخلی یادداشت 1 یادداشت 1 یادداشت 1 یادداشت 1 یادداشت 1 یادداشت 1 ---
G-قطر پله آب بندی 692.2 692.2 692.2 692.2 692.2 692.2 ---
A-قطر بالای گلو 610.0 610.0 610.0 610.0 610.0 610.0 ---
t-ضخامت 46.1 68.3 76.2 101.6 139.7 203.2 ---
T1-ارتفاع 151 167 175 203 292 406 ---
X-قطر پایین گلو 663 702 702 718 749 762 ---
تعداد سوراخ 20 24 24 24 20 16 ---
ابعاد پیچ و مهره
سایز (اینچ) 1/4 1 1/2 1 3/4 1 7/8 1 1/2 2 1/2 3 ---
ظول (سانتیمتر) 170 230 265 330 440 615 ---

 

یادداشت

1- اندازه قطر داخلی مطابق با درخواست مشتری خواهد بود.
2- ارتفاع پله آب بندی در فلنج های کمتر از کلاس 600 برابر با 2 میلیمتر و در فلنج های کلاس 600 و بالاتر برابر با 7 میلیمتر می باشد.
3- به جز مواردی که مشخصا" نشان داده شده است همه ابعاد بر اساس میلیمتر می باشد.
4-  ابعاد بر اساس استاندارد ANSI B16.5-2013 می باشد.