جدول ابعاد فلنج اسلیپون از کلاس 150 تا 2500

 • 1/2
 • 3/4
 • 1
 • 1/4 1
 • 1/2 1
 • 2
 • 1/2 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 8
 • 10
 • 12
 • 14
 • 16
 • 18
 • 20
 • 24

 

ANSI B16.5 - 2013

"Slip On Flange 1/2


کلاس 150 300 600,400 1500,900
D-قطر خارجی 90 95 95 120
سنتر سوراخ-W 60.3 66.7 66.7 82.6
d-قطر سوراخ (اینچ) 5/8 5/8 5/8 7/8
B2-قطر داخلی 22.2 22.2 22.2 22.2
G-قطر پله آب بندی 34.9 34.9 34.9 34.9
t-ضخامت 9.6 12.7 14.3 22.3
T2-ارتفاع 14 21 22 32
X-قطر پایین گلو 30 38 38 38
تعداد سوراخ 4 4 4 4
ابعاد پیچ و مهره
سایز (اینچ) 1/2 1/2 1/2 3/4
ظول (سانتیمتر) 55 65 75 110

 

 

ANSI B16.5 - 2013

"Slip On Flange 3/4


کلاس 150 300 600,400 1500,900
D-قطر خارجی 100 115 115 130
سنتر سوراخ-W 69.9 82.6 82.6 88.9
d-قطر سوراخ (اینچ) 5/8 3/4 3/4 7/8
B2-قطر داخلی 27.7 27.7 27.7 27.7
G-قطر پله آب بندی 42.9 42.9 42.9 42.9
t-ضخامت 11.2 14.3 15.9 25.4
T2-ارتفاع 14 24 25 35
X-قطر پایین گلو 38 48 48 44
تعداد سوراخ 4 4 4 4
ابعاد پیچ و مهره
سایز (اینچ) 1/2 5/8 5/8 3/4
ظول (سانتیمتر) 65 75 90 115

 

 

ANSI B16.5 - 2013

"Slip On Flange 1


کلاس 150 300 600,400 1500,900
D-قطر خارجی 110 125 125 150
سنتر سوراخ-W 79.4 88.9 88.9 101.6
d-قطر سوراخ (اینچ) 5/8 3/4 3/4 1
B2-قطر داخلی 34.5 34.5 34.5 34.5
G-قطر پله آب بندی 50.8 50.8 50.8 50.8
t-ضخامت 12.7 15.9 17.5 28.6
T2-ارتفاع 16 25 27 41
X-قطر پایین گلو 49 54 54 52
تعداد سوراخ 4 4 4 4
ابعاد پیچ و مهره
سایز (اینچ) 1/2 5/8 5/8 7/8
ظول (سانتیمتر) 65 75 90 125

 

 

ANSI B16.5 - 2013

"Slip On Flange 1 1/4


کلاس 150 300 600,400 1500,900
D-قطر خارجی 115 135 135 160
سنتر سوراخ-W 88.9 98.4 98.4 111.1
d-قطر سوراخ (اینچ) 5/8 3/4 3/4 1
B2-قطر داخلی 43.2 43.2 43.2 43.2
G-قطر پله آب بندی 63.5 63.5 63.5 63.5
t-ضخامت 14.3 17.5 20.7 28.6
T2-ارتفاع 19 25 29 41
X-قطر پایین گلو 49 54 54 52
تعداد سوراخ 4 4 4 4
ابعاد پیچ و مهره
سایز (اینچ) 1/2 5/8 5/8 7/8
ظول (سانتیمتر) 65 75 90 125

 

 

ANSI B16.5 - 2013

"Slip On Flange 1 1/2


کلاس 150 300 600,400 1500,900
D-قطر خارجی 125 155 155 180
سنتر سوراخ-W 98.4 114.3 114.3 123.8
d-قطر سوراخ (اینچ) 5/8 7/8 7/8 1/8 1
B2-قطر داخلی 49.5 49.5 49.5 49.5
G-قطر پله آب بندی 73 73 73 73
t-ضخامت 15.9 15.1 22.3 31.8
T2-ارتفاع 21 29 32 44
X-قطر پایین گلو 65 70 70 70
تعداد سوراخ 4 4 4 4
ابعاد پیچ و مهره
سایز (اینچ) 1/2 3/4 3/4 1
ظول (سانتیمتر) 65 75 90 125

 

 

ANSI B16.5-2013

"Slip On Flange 2


کلاس 150 300 600,400 1500,900
D-قطر خارجی 150 165 165 215
سنتر سوراخ-W 120.7 127.0 127.0 165.1
d-قطر سوراخ (اینچ) 3/4 3/4 3/4 1
B2-قطر داخلی 61.9 61.9 61.9 61.9
G-قطر پله آب بندی 92.1 92.1 92.1 92.1
t-ضخامت 17.5 20.7 25.4 38.1
T2-ارتفاع 24 32 37 57
X-قطر پایین گلو 78 84 84 105
تعداد سوراخ 4 8 8 8
ابعاد پیچ و مهره
سایز (اینچ) 5/8 5/8 5/8 7/8
ظول (سانتیمتر) 85 90 110 145

 

 

ANSI B16.5 - 2013

"Slip On Flange 2 1/2


کلاس 150 300 600,400 1500,900
D-قطر خارجی 180 190 190 245
سنتر سوراخ-W 139.7 149.2 149.2 190.5
d-قطر سوراخ (اینچ) 3/4 7/8 7/8 1/8 1
B2-قطر داخلی 74.6 74.6 74.6 74.6
G-قطر پله آب بندی 104.8 104.8 104.8 104.8
t-ضخامت 20.7 23.9 28.6 41.3
T2-ارتفاع 27 37 41 64
X-قطر پایین گلو 90 100 100 124
تعداد سوراخ 4 8 8 8
ابعاد پیچ و مهره
سایز (اینچ) 5/8 3/4 3/4 1
ظول (سانتیمتر) 90 100 120 160

 

 

ANSI B16.5 - 2013

"Slip On Flange 3


کلاس 150 300 600,400 900
D-قطر خارجی 190 210 210 240
سنتر سوراخ-W 152.4 168.3 168.3 190.5
d-قطر سوراخ (اینچ) 3/4 7/8 7/8 1
B2-قطر داخلی 90.7 90.7 90.7 90.7
G-قطر پله آب بندی 127 127 127 127
t-ضخامت 22.3 27.0 31.8 38.1
T2-ارتفاع 29 41 46 54
X-قطر پایین گلو 108 117 117 127
تعداد سوراخ 4 8 8 8
ابعاد پیچ و مهره
سایز (اینچ) 5/8 3/4 3/4 7/8
ظول (سانتیمتر) 90 110 125 145

 

 

ANSI B16.5 - 2013

"Slip On Flange 4


کلاس 150 300 400 600 900
D-قطر خارجی 230 255 255 275 290
سنتر سوراخ-W 190.5 200.0 200.0 215.9 235.0
d-قطر سوراخ (اینچ) 3/4 7/8 1 1 1/4 1
B2-قطر داخلی 116.1 116.1 116.1 116.1 116.1
G-قطر پله آب بندی 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2
t-ضخامت 22.3 30.2 35.0 38.1 44.5
T2-ارتفاع 32 46 51 54 70
X-قطر پایین گلو 135 146 146 152 159
تعداد سوراخ 8 8 8 8 8
ابعاد پیچ و مهره
سایز (اینچ) 5/8 3/4 7/8 7/8 1/8 1
ظول (سانتیمتر) 90 115 140 145 170

 

 

ANSI B16.5 - 2013

"Slip On Flange 5


کلاس 150 300 400 600 900
D-قطر خارجی 255 280 280 330 350
سنتر سوراخ-W 215.9 235.0 235.0 266.7 279.4
d-قطر سوراخ (اینچ) 7/8 7/8 1 1/8 1 3/8 1
B2-قطر داخلی 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8
G-قطر پله آب بندی 185.7 185.7 185.7 1857 185.7
t-ضخامت 22.3 33.4 38.1 44.5 50.8
T2-ارتفاع 35 49 54 60 79
X-قطر پایین گلو 164 178 178 189 190
تعداد سوراخ 8 8 8 8 8
ابعاد پیچ و مهره
سایز (اینچ) 3/4 3/4 7/8 1 1/4 1
ظول (سانتیمتر) 95 120 145 165 190

 

 

ANSI B16.5 - 2013

"Slip On Flange 6


کلاس 150 300 400 600 900
D-قطر خارجی 280 320 320 355 380
سنتر سوراخ-W 241.3 269.9 269.9 292.1 317.5
d-قطر سوراخ (اینچ) 7/8 7/8 1 1/8 1 1/4 1
B2-قطر داخلی 170.7 170.7 170.7 170.7 170.7
G-قطر پله آب بندی 215.9 215.9 215.9 215.9 215.9
t-ضخامت 23.9 35.0 41.3 47.7 55.6
T2-ارتفاع 38 51 57 67 86
X-قطر پایین گلو 192 206 206 222 235
تعداد سوراخ 8 12 12 12 12
ابعاد پیچ و مهره
سایز (اینچ) 3/4 3/4 7/8 1 1/8 1
ظول (سانتیمتر) 100 120 150 170 190

 

 

ANSI B16.5 - 2013

"Slip On Flange 8


کلاس 150 300 400 600 900
D-قطر خارجی 345 380 380 420 470
سنتر سوراخ-W 298.5 330.2 330.0 349.2 393.7
d-قطر سوراخ (اینچ) 7/8 1 1/8 1 1/4 1 1/2 1
B2-قطر داخلی 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5
G-قطر پله آب بندی 269.9 269.9 269.9 269.9 269.9
t-ضخامت 27.0 39.7 47.7 55.6 63.5
T2-ارتفاع 43 60 68 76 102
X-قطر پایین گلو 246 260 260 273 298
تعداد سوراخ 8 12 12 12 12
ابعاد پیچ و مهره
سایز (اینچ) 3/4 7/8 1 1/8 1 3/8 1
ظول (سانتیمتر) 110 140 170 190 220

 

 

ANSI B16.5 - 2013

"Slip On Flange 10


کلاس 150 300 400 600 900
D-قطر خارجی 405 445 445 510 545
سنتر سوراخ-W 362.0 387.4 387.4 431.8 469.9
d-قطر سوراخ (اینچ) 1 1/8 1 1/4 1 3/8 1 1/2 1
B2-قطر داخلی 276.2 276.2 276.2 276.2 276.2
G-قطر پله آب بندی 323.8 323.8 323.8 323.8 323.8
t-ضخامت 28.6 46.1 54.0 63.5 69.9
T2-ارتفاع 48 65 73 86 108
X-قطر پایین گلو 305 321 321 343 368
تعداد سوراخ 12 16 16 16 16
ابعاد پیچ و مهره
سایز (اینچ) 7/8 1 1/8 1 1/4 1 3/8 1
ظول (سانتیمتر) 115 160 190 215 235

 

 

ANSI B16.5 - 2013

"Slip On Flange 12


کلاس 150 300 400 600 900
D-قطر خارجی 485 520 520 560 610
سنتر سوراخ-W 431.8 450.8 450.8 489.0 533.4
d-قطر سوراخ (اینچ) 1 1/4 1 3/8 1 3/8 1 1/2 1
B2-قطر داخلی 327.0 327.0 327.0 327.0 327.0
G-قطر پله آب بندی 381.0 381.0 381.0 381.0 381.0
t-ضخامت 30.2 49.3 57.2 66.7 79.4
T2-ارتفاع 54 71 79 92 117
X-قطر پایین گلو 365 375 375 400 419
تعداد سوراخ 12 16 16 20 20
ابعاد پیچ و مهره
سایز (اینچ) 7/8 1/8 1 1/4 1 1/4 1 3/8 1
ظول (سانتیمتر) 120 170 205 220 255

 

 

ANSI B16.5 - 2013

"Slip On Flange 14


کلاس 150 300 400 600 900
D-قطر خارجی 535 585 585 605 640
سنتر سوراخ-W 476..3 514.4 514.4 52 558.8
d-قطر سوراخ (اینچ) 1/8 1 1/4 1 3/8 1 1/2 1  5/8 1 
B2-قطر داخلی 359.2 359.2 359.2 359.2 359.2
G-قطر پله آب بندی 412.8 412.8 412.8 412.8 412.8
t-ضخامت 33.4 52.4 60.4 69.9 85.8
T2-ارتفاع 56 75 84 94 130
X-قطر پایین گلو 400 425 425 432 451
تعداد سوراخ 12 20 20 20 20
ابعاد پیچ و مهره
سایز (اینچ) 1 1/8 1 1/4 1 3/8 1 1/2 1
ظول (سانتیمتر) 135 180 210 235 275

 

 

ANSI B16.5 - 2013

"Slip On Flange 16


کلاس 150 300 400 600 900
D-قطر خارجی 595 650 650 685 705
سنتر سوراخ-W 539.8 571.5 571.5 603.2 616.0
d-قطر سوراخ (اینچ)  1/8 1 3/8 1 1/2 1 5/8 1  3/4 1
B2-قطر داخلی 410.5 410.5 410.5 410.5 410.5
G-قطر پله آب بندی 469.9 469.9 469.9 469.9 469.9
t-ضخامت 35.0 55.6 63.5 76.2 88.9
T2-ارتفاع 62 81 94 106 133
X-قطر پایین گلو 457 483 483 495 508
تعداد سوراخ 16 20 20 20 20
ابعاد پیچ و مهره
سایز (اینچ) 1 1/4 1 3/8 1 1/2 1 5/8 1
ظول (سانتیمتر) 135 190 220 255 285

 

 

ANSI B16.5 - 2013

"Slip On Flange 18


کلاس 150 300 400 600 900
D-قطر خارجی 635 710 710 745 785
سنتر سوراخ-W 577.9 628.6 628.6 654.0 685.8
d-قطر سوراخ (اینچ) 1/4 1 3/8 1 1/2 1 3/4 1  2
B2-قطر داخلی 461.8 461.8 461.8 461.8 461.8
G-قطر پله آب بندی 533.4 533.4 533.4 533.4 533.4
t-ضخامت 38.1 58.8 66.7 82.6 101.6
T2-ارتفاع 67 87 98 117 152
X-قطر پایین گلو 505 533 533 546 565
تعداد سوراخ 16 24 24 20 20
ابعاد پیچ و مهره
سایز (اینچ) 1/8 1 1/4 1  3/8 1 5/8 1  7/8 1
ظول (سانتیمتر) 145 195 230 275 325

 

 

ANSI B16.5 - 2013

"Slip On Flange 20


کلاس 150 300 400 600 900
D-قطر خارجی 700 775 775 815 855
سنتر سوراخ-W 635.0 685.8 685.8 723.9 749.3
d-قطر سوراخ (اینچ) 1/4 1 3/8 1 5/8 1 3/4 1 1/8 2
B2-قطر داخلی 513.1 513.1 513.1 513.1 513.1
G-قطر پله آب بندی 584.2 584.2 584.2 584.2 584.2
t-ضخامت 41.3 62.0 699 88.9 108.0
T2-ارتفاع 71 94 102 127 159
X-قطر پایین گلو 559 587 587 610 622
تعداد سوراخ 20 24 24 24 20
ابعاد پیچ و مهره
سایز (اینچ) 1/8 1  1/4 1  1/2 1  5/8 1 
ظول (سانتیمتر) 160 205 240 285 350

 

 

ANSI B16.5 - 2013

"Slip On Flange 24


کلاس 150 300 400 600 900
D-قطر خارجی 815 915 915 940 1040
سنتر سوراخ-W 749.3 812.8 812.8 838.2 901.7
d-قطر سوراخ (اینچ) 3/8 1 5/8 1 7/8 1 2 5/8 2
B2-قطر داخلی 616.0 616.0 616.0 616.0 616.0
G-قطر پله آب بندی 692.2 692.2 692.2 692.2 692.2
t-ضخامت 46.1 68.3 76.2 101.6 139.7
T2-ارتفاع 81 105 114 140 203
X-قطر پایین گلو 663 702 702 718 749
تعداد سوراخ 20 24 24 24 20
ابعاد پیچ و مهره
سایز (اینچ) 1/4 1 1/2 1 3/4 1 7/8 1 1/2 2
ظول (سانتیمتر) 170 230 265 330 440

 

یادداشت

1- ابعاد بر اساس استاندارد ANSI B16.5-2013 می باشد.
2- ارتفاع پله آب بندی در فلنج های کمتر از کلاس 600 برابر با 2 میلیمتر و در فلنج های کلاس 600 و بالاتر برابر با 7 میلیمتر می باشد.
3- به جز مواردی که مشخصا" نشان داده شده است همه ابعاد بر اساس میلیمتر می باشد.